ทำใบขับขี่ใหม่ เลือกได้ 2 วิธี

null

1. เรียนกับโรงเรียนสอนขับรถ

 • ฝึกหัดขับรถ อบรมภาคทฤษฎี ทดสอบภาคทฤษฎี ทดสอบขับรถ
 • นำใบรับรองไปทำใบขับขี่ที่สำนักงานขนส่งต่อไป
null

2. เรียนรู้ด้วยตนเอง

 • ฝึกหัดขับรถด้วยตัวเอง
 • เรียนรู้ภาคทฤษฎีด้วยตนเอง ศึกษาคู่มือและฝึกทำข้อสอบ
 • เมื่อมั่นใจแล้ว นัดเข้าอบรมภาคทฤษฎี ทดสอบภาคทฤษฎี ทดสอบขับรถ ที่สำนักงานขนส่ง

ขั้นตอนการทำใบขับขี่

 • 1. อ่าน e-Book อบรมใบขับขี่ ได้ที่นี่

 • 2. จองคิวผ่านแอป DLT Smart Queue

  เพื่อมาอบรมที่สำนักขนส่งใกล้บ้าน
  เลือก
  เมนูประเภทงานบริการ งานใบอนุญาต 

 • 3. อบรม 5 ชั่วโมง

 • 4. สอบข้อเขียน

  • ฝึกทำข้อสอบ e-exam พร้อมเฉลยได้ที่นี่
 • 5. ทดสอบขับรถ

 • 6. ได้รับใบขับขี่ Smart Card

  • ถ่ายรูป ชำระค่าธรรมเนียม
  • ลงทะเบียนแอปฯ DLT QR License เปิดใช้งาน ใบขับขี่อิเล็กทรอนิกส์
  • ลงทะเบียนแอปฯ ขับดี เช็กคะแนนใบขับขี่

ขั้นตอนการทำใบขับขี่ด้วยตนเอง

1. อ่าน e-Book คู่มืออบรมใบขับขี่
2. จองคิวผ่านแอป DLT Smart Queue
เพื่อมาอบรมที่สำนักงานขนส่งใกล้บ้าน
เลือก
เมนูประเภทงานบริการ งานใบอนุญาต 
3. อบรม 5 ชั่วโมง
4. สอบข้อเขียน
ฝึกทำข้อสอบ e-exam พร้อมเฉลยได้ที่นี่
5. ทดสอบขับรถ
6. ได้รับใบขับขี่ Smart Card
 • ถ่ายรูป ชำระค่าธรรมเนียม
 • ลงทะเบียนแอปฯ DLT QR License เปิดใช้งาน ใบขับขี่อิเล็กทรอนิกส์
 • ลงทะเบียนแอปฯ ขับดี เช็กคะแนนใบขับขี่

คุณสมบัติผู้ขอใบขับขี่

 • อายุไม่ต่ำกว่า 18 ปีบริบูรณ์
 • ไม่เป็นผู้มีร่างกายพิการจนเป็นที่เห็นได้ว่าไม่สามารถขับรถได้
 • ไม่มีโรคประจำตัวที่ผู้ประกอบวิชาชีพเวชกรรมเห็นว่าอาจเป็นอันตรายขณะขับรถ
 • ไม่เป็นบุคคลวิกลจริตหรือจิตฟั่นเฟือน
 • ไม่เป็นผู้อยู่ระหว่างถูกยึดหรือเพิกถอนใบอนุญาตขับรถ

เอกสารประกอบคำขอ

 1. บัตรประจำตัวประชาชนฉบับจริง
 2. ใบรับรองแพทย์ อายุไม่เกิน 1 เดือน

ค่าธรรมเนียม

 1. ค่าคำขอ 5 บาท
 2. รถยนต์ส่วนบุคคลชั่วคราว 200 บาท

คุณสมบัติผู้ขอใบขับขี่

 • รถจักรยานยนต์ที่มีขนาดความจุกระบอกสูบรวมกันไม่เกิน 110 ลูกบาศก์เซนติเมตร
 • อายุไม่ต่ำกว่า 15 ปีบริบูรณ์
 • ไม่เป็นผู้มีร่างกายพิการจนเป็นที่เห็นได้ว่าไม่สามารถขับรถได้
 • ไม่มีโรคประจำตัวที่ผู้ประกอบวิชาชีพเวชกรรมเห็นว่าอาจเป็นอันตรายขณะขับรถ
 • ไม่เป็นบุคคลวิกลจริตหรือจิตฟั่นเฟือน
 • ไม่อยู่ระหว่างถูกยึดหรือเพิกถอนใบอนุญาตขับรถ

เอกสารประกอบคำขอ

 1. บัตรประจำตัวประชาชนฉบับจริง
 2. ใบรับรองแพทย์ มีอายุไม่เกิน 1 เดือน

ค่าธรรมเนียม

 1. ค่าคำขอ 5 บาท
 2. รถจักรยานยนต์ส่วนบุคคลชั่วคราว 100 บาท

คุณสมบัติผู้ขอใบขับขี่

 • ต้องได้รับใบอนุญาตขับรถยนต์ส่วนบุคคลชั่วคราว ใบอนุญาตขับรถยนต์สามล้อส่วนบุคคลชั่วคราว หรือใบอนุญาตขับรถจักรยานยนต์ส่วนบุคคลชั่วคราว  แล้วแต่กรณี ที่ได้รับมาแล้วไม่น้อยกว่า 1 ปี

 • ผู้ขอรับใบขับขี่รถสาธารณะ, ใบขับขี่รถยนต์สามล้อสาธารณะ มีสัญชาติไทย อายุไม่ต่ำกว่า 22 ปี
 • ผู้ขอรับใบขับขี่รถจักรยานยนต์สาธารณะ มีสัญชาติไทย อายุไม่ต่ำกว่า 20 ปี
 • ไม่อยู่ระหว่างถูกยึดหรือเพิกถอนใบขับขี่
 • ไม่เคยต้องคำพิพากษาถึงที่สุดให้ลงโทษ หรือถูกเจ้าพนักงานเปรียบเทียบปรับตั้งแต่สองครั้งขึ้นไป สำหรับความผิดเกี่ยวกับการขับรถ เว้นแต่จะพ้นโทษครั้งสุดท้ายไม่น้อยกว่า 6 เดือน
 • ไม่มีโรคติดต่อตามที่กำหนดในกฎกระทรวง
 • ไม่ติดสุรายาเมาหรือยาเสพติดให้โทษ
 • ไม่เคยได้รับโทษจำคุกโดยคำพิพากษาถึงที่สุด

กรมการขนส่งทางบกจะมีการตรวจสอบประวัติอาชญากรรมของขอรับ/ขอต่ออายุใบขับขี่

เอกสารประกอบคำขอ

 1. บัตรประจำตัวประชาชนฉบับจริง
 2. ใบอนุญาตขับรถส่วนบุคคลมีอายุไม่น้อยกว่า 1 ปี
 3. ใบรับรองแพทย์อายุไม่เกิน 1 เดือน

ค่าธรรมเนียม

 • ค่าคำขอ 5 บาท
 • รถยนต์สาธารณะ 3 ปี 300 บาท
 • รถยนต์สามล้อสาธารณะ  3 ปี 150 บาท
 • รถจักรยานยนต์สาธารณะ 3 ปี 150 บาท
ใบขับขี่รถยนต์

คุณสมบัติผู้ขอใบขับขี่

 • อายุไม่ต่ำกว่า 18 ปีบริบูรณ์
 • ไม่เป็นผู้มีร่างกายพิการจนเป็นที่เห็นได้ว่าไม่สามารถขับรถได้
 • ไม่มีโรคประจำตัวที่ผู้ประกอบวิชาชีพเวชกรรมเห็นว่าอาจเป็นอันตรายขณะขับรถ
 • ไม่เป็นบุคคลวิกลจริตหรือจิตฟั่นเฟือน
 • ไม่เป็นผู้อยู่ระหว่างถูกยึดหรือเพิกถอนใบอนุญาตขับรถ

เอกสารประกอบคำขอ

 1. บัตรประจำตัวประชาชนฉบับจริง
 2. ใบรับรองแพทย์ อายุไม่เกิน 1 เดือน

ค่าธรรมเนียม

 1. ค่าคำขอ 5 บาท
 2. รถยนต์ส่วนบุคคลชั่วคราว 200 บาท
ใบขับขี่รถจักรยานยนต์

คุณสมบัติผู้ขอใบขับขี่

 • รถจักรยานยนต์ที่มีขนาดความจุกระบอกสูบรวมกันไม่เกิน 110 ลูกบาศก์เซนติเมตร
 • อายุไม่ต่ำกว่า 15 ปีบริบูรณ์
 • ไม่เป็นผู้มีร่างกายพิการจนเป็นที่เห็นได้ว่าไม่สามารถขับรถได้
 • ไม่มีโรคประจำตัวที่ผู้ประกอบวิชาชีพเวชกรรมเห็นว่าอาจเป็นอันตรายขณะขับรถ
 • ไม่เป็นบุคคลวิกลจริตหรือจิตฟั่นเฟือน
 • ไม่อยู่ระหว่างถูกยึดหรือเพิกถอนใบอนุญาตขับรถ

เอกสารประกอบคำขอ

 1. บัตรประจำตัวประชาชนฉบับจริง
 2. ใบรับรองแพทย์ มีอายุไม่เกิน 1 เดือน

ค่าธรรมเนียม

 1. ค่าคำขอ 5 บาท
 2. รถจักรยานยนต์ส่วนบุคคลชั่วคราว 100 บาท
ใบขับขี่รถสาธารณะ

คุณสมบัติผู้ขอใบขับขี่

 • ต้องได้รับใบอนุญาตขับรถยนต์ส่วนบุคคลชั่วคราว ใบอนุญาตขับรถยนต์สามล้อส่วนบุคคลชั่วคราว หรือใบอนุญาตขับรถจักรยานยนต์ส่วนบุคคลชั่วคราว  แล้วแต่กรณี ที่ได้รับมาแล้วไม่น้อยกว่า 1 ปี

 • ผู้ขอรับใบขับขี่รถสาธารณะ, ใบขับขี่รถยนต์สามล้อสาธารณะ มีสัญชาติไทย อายุไม่ต่ำกว่า 22 ปี
 • ผู้ขอรับใบขับขี่รถจักรยานยนต์สาธารณะ มีสัญชาติไทย อายุไม่ต่ำกว่า 20 ปี
 • ไม่อยู่ระหว่างถูกยึดหรือเพิกถอนใบขับขี่
 • ไม่เคยต้องคำพิพากษาถึงที่สุดให้ลงโทษ หรือถูกเจ้าพนักงานเปรียบเทียบปรับตั้งแต่สองครั้งขึ้นไป สำหรับความผิดเกี่ยวกับการขับรถ เว้นแต่จะพ้นโทษครั้งสุดท้ายไม่น้อยกว่า 6 เดือน
 • ไม่มีโรคติดต่อตามที่กำหนดในกฎกระทรวง
 • ไม่ติดสุรายาเมาหรือยาเสพติดให้โทษ
 • ไม่เคยได้รับโทษจำคุกโดยคำพิพากษาถึงที่สุด

กรมการขนส่งทางบกจะมีการตรวจสอบประวัติอาชญากรรมของขอรับ/ขอต่ออายุใบขับขี่

เอกสารประกอบคำขอ

 1. บัตรประจำตัวประชาชนฉบับจริง
 2. ใบอนุญาตขับรถส่วนบุคคลมีอายุไม่น้อยกว่า 1 ปี
 3. ใบรับรองแพทย์อายุไม่เกิน 1 เดือน

ค่าธรรมเนียม

 • ค่าคำขอ 5 บาท
 • รถยนต์สาธารณะ 3 ปี 300 บาท
 • รถยนต์สามล้อสาธารณะ  3 ปี 150 บาท
 • รถจักรยานยนต์สาธารณะ 3 ปี 150 บาท