คุณสมบัติผู้ขอใบขับขี่

 • อายุไม่ต่ำกว่า 18 ปีบริบูรณ์
 • ไม่เป็นผู้มีร่างกายพิการจนเป็นที่เห็นได้ว่าไม่สามารถขับรถได้
 • ไม่มีโรคประจำตัวที่ผู้ประกอบวิชาชีพเวชกรรมเห็นว่าอาจเป็นอันตรายขณะขับรถ
 • ไม่เป็นบุคคลวิกลจริตหรือจิตฟั่นเฟือน
 • ไม่เป็นผู้อยู่ระหว่างถูกยึดหรือเพิกถอนใบอนุญาตขับรถ

เอกสารประกอบคำขอ

 1. บัตรประจำตัวประชาชนฉบับจริง
 2. ใบรับรองแพทย์ อายุไม่เกิน 1 เดือน

ค่าธรรมเนียม

 1. ค่าคำขอ 5 บาท
 2. รถยนต์ส่วนบุคคลชั่วคราว 200 บาท

ขั้นตอนการทำใบขับขี่

 • 1. จองคิวผ่านแอพฯ DLT Smart Queue

  เลือกสำนักงานขนส่งใกล้บ้านคุณ และเข้าดูที่เมนู ประเภทงานบริการ งานใบอนุญาต 

 • 2. ทดสอบสมรรถภาพร่างกาย

  • ทดสอบสายตาบอดสี
  • ทดสอบสายตาทางลึก – ทางกว้าง
  • ทดสอบปฏิกิริยาทางเท้า
 • 3. เข้ารับการอบรม 5 ชั่วโมง

  • กฎหมายว่าด้วยรถยนต์
  • กฎหมายว่าด้วยทางหลวง
  • กฎหมายว่าด้วยการจราจรทางบก
  • การขับรถอย่างปลอดภัยและมารยาทในการขับรถ

 • 4. ทดสอบภาคทฤษฎี 50 ข้อ

  เข้ารับการทดสอบด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (E-exam) โดยต้องผ่านเกณฑ์ 90 % (45 ข้อ)

 • 5. ทดสอบภาคปฏิบัติ

  เข้ารับการทดสอบขับรถ 3 ท่า ได้แก่

  • ท่าเดินหน้า ถอยหลังตรง
  • ท่าถอยหลังเข้าจอด
  • ท่าจอดรถเทียบทางเท้า

  กรณีไม่ผ่าน: เจ้าหน้าที่จะบันทึกผลและออกใบนัดทดสอบครั้งต่อไป นำใบนัดไปจองคิวทดสอบขับรถใหม่

 • 6. รับใบอนุญาตขับรถส่วนบุคคล ชั่วคราว มีอายุ 2 ปี

  ชำระเงิน/ออกใบเสร็จรับเงิน/พิมพ์ใบอนุญาตขับรถ/จ่ายใบอนุญาตขับรถ

คุณสมบัติผู้ขอใบขับขี่

 • รถจักรยานยนต์ที่มีขนาดความจุกระบอกสูบรวมกันไม่เกิน 110 ลูกบาศก์เซนติเมตร
 • อายุไม่ต่ำกว่า 15 ปีบริบูรณ์
 • ไม่เป็นผู้มีร่างกายพิการจนเป็นที่เห็นได้ว่าไม่สามารถขับรถได้
 • ไม่มีโรคประจำตัวที่ผู้ประกอบวิชาชีพเวชกรรมเห็นว่าอาจเป็นอันตรายขณะขับรถ
 • ไม่เป็นบุคคลวิกลจริตหรือจิตฟั่นเฟือน
 • ไม่อยู่ระหว่างถูกยึดหรือเพิกถอนใบอนุญาตขับรถ

เอกสารประกอบคำขอ

 1. บัตรประจำตัวประชาชนฉบับจริง
 2. ใบรับรองแพทย์ มีอายุไม่เกิน 1 เดือน

ค่าธรรมเนียม

 1. ค่าคำขอ 5 บาท
 2. รถจักรยานยนต์ส่วนบุคคลชั่วคราว 100 บาท

ขั้นตอนการทําใบขับขี่

 • 1. จองคิวผ่านแอพฯ DLT Smart Queue

  เลือกสำนักงานขนส่งใกล้บ้านคุณ และเข้าดูที่เมนู ประเภทงานบริการ งานใบอนุญาต 

 • 2. ทดสอบสมรรถภาพร่างกาย

  • ทดสอบสายตาบอดสี
  • ทดสอบสายตาทางลึก – ทางกว้าง
  • ทดสอบปฏิกิริยาทางเท้า
 • 3. เข้ารับการอบรม 5 ชั่วโมง

  • กฎหมายว่าด้วยรถยนต์ 
  • กฎหมายว่าด้วยทางหลวง
  • กฎหมายว่าด้วยการจราจรทางบก 
  • การขับรถอย่างปลอดภัยและมารยาทในการขับรถ

 • 4. ทดสอบภาคทฤษฎี 50 ข้อ

  เข้ารับการทดสอบด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (E-exam) โดยต้องผ่านเกณฑ์ 90 % (45 ข้อ)

 • 5. ทดสอบภาคปฏิบัติ

  เข้ารับการทดสอบขับรถจักรยานยนต์ 5 ท่า 

  กรณีไม่ผ่าน: บันทึกผลและออกใบนัดทดสอบครั้งต่อไป นำใบนัดไปจองคิวทดสอบขับรถใหม่

 • 6. รับใบอนุญาตขับรถ มีอายุ 2 ปี

  ชำระเงิน/ออกใบเสร็จรับเงิน/พิมพ์ใบอนุญาตขับรถ/จ่ายใบอนุญาตขับ

คุณสมบัติผู้ขอใบขับขี่

 • ต้องได้รับใบอนุญาตขับรถยนต์ส่วนบุคคลชั่วคราว ใบอนุญาตขับรถยนต์สามล้อส่วนบุคคลชั่วคราว หรือใบอนุญาตขับรถจักรยานยนต์ส่วนบุคคลชั่วคราว  แล้วแต่กรณี ที่ได้รับมาแล้วไม่น้อยกว่า 1 ปี

 • ผู้ขอรับใบขับขี่รถสาธารณะ, ใบขับขี่รถยนต์สามล้อสาธารณะ มีสัญชาติไทย อายุไม่ต่ำกว่า 22 ปี
 • ผู้ขอรับใบขับขี่รถจักรยานยนต์สาธารณะ มีสัญชาติไทย อายุไม่ต่ำกว่า 20 ปี
 • ไม่อยู่ระหว่างถูกยึดหรือเพิกถอนใบขับขี่
 • ไม่เคยต้องคำพิพากษาถึงที่สุดให้ลงโทษ หรือถูกเจ้าพนักงานเปรียบเทียบปรับตั้งแต่สองครั้งขึ้นไป สำหรับความผิดเกี่ยวกับการขับรถ เว้นแต่จะพ้นโทษครั้งสุดท้ายไม่น้อยกว่า 6 เดือน
 • ไม่มีโรคติดต่อตามที่กำหนดในกฎกระทรวง
 • ไม่ติดสุรายาเมาหรือยาเสพติดให้โทษ
 • ไม่เคยได้รับโทษจำคุกโดยคำพิพากษาถึงที่สุด

เอกสารประกอบคำขอ

 1. บัตรประจำตัวประชาชนฉบับจริง
 2. ใบอนุญาตขับรถส่วนบุคคลมีอายุไม่น้อยกว่า 1 ปี
 3. ใบรับรองแพทย์อายุไม่เกิน 1 เดือน

ค่าธรรมเนียม

 • ค่าคำขอ 5 บาท
 • รถยนต์สาธารณะ 3 ปี 300 บาท
 • รถยนต์สามล้อสาธารณะ  3 ปี 150 บาท
 • รถจักรยานยนต์สาธารณะ 3 ปี 150 บาท

ขั้นตอนการทําใบขับขี่

 • 1. จองคิวผ่านแอพฯ DLT Smart Queue

  เลือกสำนักงานขนส่งใกล้บ้านคุณ และเข้าดูที่เมนู ประเภทงานบริการ งานใบอนุญาต 

 • 2. ทดสอบสมรรถภาพร่างกาย

  • ทดสอบสายตาบอดสี
  • ทดสอบสายตาทางลึก – ทางกว้าง
  • ทดสอบปฏิกิริยาทางเท้า
 • 3. เข้ารับการอบรม

  • อบรม 5 ชั่วโมง
    – รถยนต์สาธารณะ
   – สามล้อสาธารณะ
  • อบรม 3 ชั่วโมง
   – รถจักรยานยนต์สาธารณะ
 • 4. ทดสอบข้อเขียนและผ่านเกณฑ์ที่กำหนด

  • รถยนต์สาธารณะ (แท็กซี่) ขอใหม่ เข้ารับการทดสอบขับรถบนถนนจริง ผ่านเกณฑ์ที่กำหนด ร้อยละ 90
  • กรณีขาดเกิน 3 ปี เข้าทดสอบขับรถและผ่านเกณฑ์ที่กำหนด
  • กรณีขาดเกิน 1 ปี ไม่ต้องเข้าทดสอบ
 • 5. ตรวจสอบประวัติผ่าน รับใบอนุญาตอายุ 3 ปี

  หากผลการตรวจสอบประวัติ ไม่พบประวัติอาชญากรรม ชำระเงิน/ออกใบเสร็จ/จัดทำใบอนุญาตขับรถ/จ่ายใบอนุญาตขับรถ

ใบขับขี่รถยนต์

คุณสมบัติผู้ขอใบขับขี่

 • อายุไม่ต่ำกว่า 18 ปีบริบูรณ์
 • ไม่เป็นผู้มีร่างกายพิการจนเป็นที่เห็นได้ว่าไม่สามารถขับรถได้
 • ไม่มีโรคประจำตัวที่ผู้ประกอบวิชาชีพเวชกรรมเห็นว่าอาจเป็นอันตรายขณะขับรถ
 • ไม่เป็นบุคคลวิกลจริตหรือจิตฟั่นเฟือน
 • ไม่เป็นผู้อยู่ระหว่างถูกยึดหรือเพิกถอนใบอนุญาตขับรถ

เอกสารประกอบคำขอ

 1. บัตรประจำตัวประชาชนฉบับจริง
 2. ใบรับรองแพทย์ อายุไม่เกิน 1 เดือน

ค่าธรรมเนียม

 1. ค่าคำขอ 5 บาท
 2. รถยนต์ส่วนบุคคลชั่วคราว 200 บาท

ขั้นตอนการทำใบขับขี่

 • 1. จองคิวผ่านแอพฯ DLT Smart Queue

  เลือกสำนักงานขนส่งใกล้บ้านคุณ และเข้าดูที่เมนู ประเภทงานบริการ งานใบอนุญาต 

 • 2. ทดสอบสมรรถภาพร่างกาย

  • ทดสอบสายตาบอดสี
  • ทดสอบสายตาทางลึก – ทางกว้าง
  • ทดสอบปฏิกิริยาทางเท้า
 • 3. เข้ารับการอบรม 5 ชั่วโมง

  • กฎหมายว่าด้วยรถยนต์
  • กฎหมายว่าด้วยทางหลวง
  • กฎหมายว่าด้วยการจราจรทางบก
  • การขับรถอย่างปลอดภัยและมารยาทในการขับรถ

 • 4. ทดสอบภาคทฤษฎี 50 ข้อ

  เข้ารับการทดสอบด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (E-exam) โดยต้องผ่านเกณฑ์ 90 % (45 ข้อ)

 • 5. ทดสอบภาคปฏิบัติ

  เข้ารับการทดสอบขับรถ 3 ท่า ได้แก่

  • ท่าเดินหน้า ถอยหลังตรง
  • ท่าถอยหลังเข้าจอด
  • ท่าจอดรถเทียบทางเท้า

  กรณีไม่ผ่าน: เจ้าหน้าที่จะบันทึกผลและออกใบนัดทดสอบครั้งต่อไป นำใบนัดไปจองคิวทดสอบขับรถใหม่

 • 6. รับใบอนุญาตขับรถส่วนบุคคล ชั่วคราว มีอายุ 2 ปี

  ชำระเงิน/ออกใบเสร็จรับเงิน/พิมพ์ใบอนุญาตขับรถ/จ่ายใบอนุญาตขับรถ

ใบขับขี่รถจักรยานยนต์

คุณสมบัติผู้ขอใบขับขี่

 • รถจักรยานยนต์ที่มีขนาดความจุกระบอกสูบรวมกันไม่เกิน 110 ลูกบาศก์เซนติเมตร
 • อายุไม่ต่ำกว่า 15 ปีบริบูรณ์
 • ไม่เป็นผู้มีร่างกายพิการจนเป็นที่เห็นได้ว่าไม่สามารถขับรถได้
 • ไม่มีโรคประจำตัวที่ผู้ประกอบวิชาชีพเวชกรรมเห็นว่าอาจเป็นอันตรายขณะขับรถ
 • ไม่เป็นบุคคลวิกลจริตหรือจิตฟั่นเฟือน
 • ไม่อยู่ระหว่างถูกยึดหรือเพิกถอนใบอนุญาตขับรถ

เอกสารประกอบคำขอ

 1. บัตรประจำตัวประชาชนฉบับจริง
 2. ใบรับรองแพทย์ มีอายุไม่เกิน 1 เดือน

ค่าธรรมเนียม

 1. ค่าคำขอ 5 บาท
 2. รถจักรยานยนต์ส่วนบุคคลชั่วคราว 100 บาท

ขั้นตอนการทําใบขับขี่

 • 1. จองคิวผ่านแอพฯ DLT Smart Queue

  เลือกสำนักงานขนส่งใกล้บ้านคุณ และเข้าดูที่เมนู ประเภทงานบริการ งานใบอนุญาต 

 • 2. ทดสอบสมรรถภาพร่างกาย

  • ทดสอบสายตาบอดสี
  • ทดสอบสายตาทางลึก – ทางกว้าง
  • ทดสอบปฏิกิริยาทางเท้า
 • 3. เข้ารับการอบรม 5 ชั่วโมง

  • กฎหมายว่าด้วยรถยนต์ 
  • กฎหมายว่าด้วยทางหลวง
  • กฎหมายว่าด้วยการจราจรทางบก 
  • การขับรถอย่างปลอดภัยและมารยาทในการขับรถ

 • 4. ทดสอบภาคทฤษฎี 50 ข้อ

  เข้ารับการทดสอบด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (E-exam) โดยต้องผ่านเกณฑ์ 90 % (45 ข้อ)

 • 5. ทดสอบภาคปฏิบัติ

  เข้ารับการทดสอบขับรถจักรยานยนต์ 5 ท่า 

  กรณีไม่ผ่าน: บันทึกผลและออกใบนัดทดสอบครั้งต่อไป นำใบนัดไปจองคิวทดสอบขับรถใหม่

 • 6. รับใบอนุญาตขับรถ มีอายุ 2 ปี

  ชำระเงิน/ออกใบเสร็จรับเงิน/พิมพ์ใบอนุญาตขับรถ/จ่ายใบอนุญาตขับ

ใบขับขี่รถสาธารณะ

คุณสมบัติผู้ขอใบขับขี่

 • ต้องได้รับใบอนุญาตขับรถยนต์ส่วนบุคคลชั่วคราว ใบอนุญาตขับรถยนต์สามล้อส่วนบุคคลชั่วคราว หรือใบอนุญาตขับรถจักรยานยนต์ส่วนบุคคลชั่วคราว  แล้วแต่กรณี ที่ได้รับมาแล้วไม่น้อยกว่า 1 ปี

 • ผู้ขอรับใบขับขี่รถสาธารณะ, ใบขับขี่รถยนต์สามล้อสาธารณะ มีสัญชาติไทย อายุไม่ต่ำกว่า 22 ปี
 • ผู้ขอรับใบขับขี่รถจักรยานยนต์สาธารณะ มีสัญชาติไทย อายุไม่ต่ำกว่า 20 ปี
 • ไม่อยู่ระหว่างถูกยึดหรือเพิกถอนใบขับขี่
 • ไม่เคยต้องคำพิพากษาถึงที่สุดให้ลงโทษ หรือถูกเจ้าพนักงานเปรียบเทียบปรับตั้งแต่สองครั้งขึ้นไป สำหรับความผิดเกี่ยวกับการขับรถ เว้นแต่จะพ้นโทษครั้งสุดท้ายไม่น้อยกว่า 6 เดือน
 • ไม่มีโรคติดต่อตามที่กำหนดในกฎกระทรวง
 • ไม่ติดสุรายาเมาหรือยาเสพติดให้โทษ
 • ไม่เคยได้รับโทษจำคุกโดยคำพิพากษาถึงที่สุด

เอกสารประกอบคำขอ

 1. บัตรประจำตัวประชาชนฉบับจริง
 2. ใบอนุญาตขับรถส่วนบุคคลมีอายุไม่น้อยกว่า 1 ปี
 3. ใบรับรองแพทย์อายุไม่เกิน 1 เดือน

ค่าธรรมเนียม

 • ค่าคำขอ 5 บาท
 • รถยนต์สาธารณะ 3 ปี 300 บาท
 • รถยนต์สามล้อสาธารณะ  3 ปี 150 บาท
 • รถจักรยานยนต์สาธารณะ 3 ปี 150 บาท

ขั้นตอนการทําใบขับขี่

 • 1. จองคิวผ่านแอพฯ DLT Smart Queue

  เลือกสำนักงานขนส่งใกล้บ้านคุณ และเข้าดูที่เมนู ประเภทงานบริการ งานใบอนุญาต 

 • 2. ทดสอบสมรรถภาพร่างกาย

  • ทดสอบสายตาบอดสี
  • ทดสอบสายตาทางลึก – ทางกว้าง
  • ทดสอบปฏิกิริยาทางเท้า
 • 3. เข้ารับการอบรม

  • อบรม 5 ชั่วโมง
    – รถยนต์สาธารณะ
   – สามล้อสาธารณะ
  • อบรม 3 ชั่วโมง
   – รถจักรยานยนต์สาธารณะ
 • 4. ทดสอบข้อเขียนและผ่านเกณฑ์ที่กำหนด

  • รถยนต์สาธารณะ (แท็กซี่) ขอใหม่ เข้ารับการทดสอบขับรถบนถนนจริง ผ่านเกณฑ์ที่กำหนด ร้อยละ 90
  • กรณีขาดเกิน 3 ปี เข้าทดสอบขับรถและผ่านเกณฑ์ที่กำหนด
  • กรณีขาดเกิน 1 ปี ไม่ต้องเข้าทดสอบ
 • 5. ตรวจสอบประวัติผ่าน รับใบอนุญาตอายุ 3 ปี

  หากผลการตรวจสอบประวัติ ไม่พบประวัติอาชญากรรม ชำระเงิน/ออกใบเสร็จ/จัดทำใบอนุญาตขับรถ/จ่ายใบอนุญาตขับรถ

– ทดสอบแบบเสมือนจริง 50 ข้อ พร้อมจับเวลา
– ทดสอบตามประเภทหมวดกฏหมาย

เทคนิคสอบขับรถยนต์ รถจักรยานยนต์
พร้อมชมท่าทดสอบ

ผ่านการรับรองจาก
กรมการขนส่งทางบก