ใบขับขี่รถส่วนบุคคล ชั่วคราว (อายุ 2 ปี)
เปลี่ยนเป็น ใบขับขี่รถส่วนบุคคล 5 ปี 

เอกสารประกอบคำขอ

 1. บัตรประจำตัวประชาชนฉบับจริง
 2. ใบอนุญาตขับรถส่วนบุคคลชั่วคราวฉบับเดิม
 3. ใบรับรองแพทย์ อายุไม่เกิน 1 เดือน

ค่าธรรมเนียม

 • ค่าคำขอ 5 บาท
 • รถยนต์ส่วนบุคคล (5 ปี) 500 บาท
 • รถยนต์สามล้อส่วนบุคคล  (5 ปี) 250 บาท
 • รถจักรยานยนต์ส่วนบุคคล (5 ปี) 250 บาท

ขั้นตอน

 • 1. ยื่นคำขอ ตรวจสอบหลักฐาน ที่สำนักงานขนส่งใกล้บ้าน

  แสดงตน/ยื่นคำขอ ตรวจสอบหลักฐานและ คุณสมบัติเบื้องต้น / จัดทำคำขอ/ ผู้ขอลงนามคำขอ

 • 2. ทดสอบสมรรถภาพร่างกาย

  • ทดสอบสายตาบอดสี
  • ทดสอบสายตาทางลึก
  • ทดสอบสายตาทางกว้าง
  • ทดสอบปฏิกิริยาทางเท้า
 • 3. รับใบอนุญาตขับรถส่วนบุคคล อายุ 5 ปี

  ชำระเงิน/ออกใบเสร็จรับเงิน/พิมพ์ใบอนุญาตขับรถ/จ่ายใบอนุญาตขับรถ

การต่ออายุใบขับขี่
รถส่วนบุคคล 5 ปี

เอกสารประกอบคำขอ

 1. บัตรประจำตัวประชาชนฉบับจริง
 2. ใบอนุญาตขับรถฉบับเดิม (ก่อนสิ้นอายุไม่เกิน 6 เดือน หรือ สิ้นอายุไม่เกิน 1 ปี)

ค่าธรรมเนียม

 • ค่าคำขอ 5 บาท
 • รถยนต์ส่วนบุคคล (5 ปี) 500 บาท
 • รถยนต์สามล้อส่วนบุคคล  (5 ปี) 250 บาท
 • รถจักรยานยนต์ส่วนบุคคล (5 ปี) 250 บาท

ขั้นตอน

 • 1. ยื่นคำขอ ตรวจสอบหลักฐาน ที่สำนักงานขนส่งใกล้บ้าน

  แสดงตน/ยื่นคำขอ ตรวจสอบหลักฐานและ คุณสมบัติเบื้องต้น / จัดทำคำขอ/ ผู้ขอลงนามคำขอ

 • 2. ทดสอบสมรรถภาพร่างกาย

  • ทดสอบสายตาบอดสี
  • ทดสอบสายตาทางลึก
  • ทดสอบสายตาทางกว้าง
  • ทดสอบปฏิกิริยาทางเท้า
 • 3. เข้ารับการอบรม 1 ชั่วโมง

  เกี่ยวกับการขับรถอย่างปลอดภัยและมารยาทในการขับรถ

 • 4. รับใบอนุญาตขับรถส่วนบุคคล อายุ 5 ปี

  ชำระเงิน/ออกใบเสร็จรับเงิน/พิมพ์ใบอนุญาตขับรถ/จ่ายใบอนุญาตขับรถ

ขอรับใบอนุญาตขับรถส่วนบุคคล (5 ปี)
กรณีขาดเกิน 1 ปี และขาดเกิน 3 ปี 

คุณสมบัติ

 1. เป็นผู้ที่ได้รับใบอนุญาตขับรถยนต์ส่วนบุคคล จักรยานยนต์ส่วนบุคคล สามล้อส่วนบุคคล รถบดถนน รถแทรกเตอร์ หรือใบอนุญาตขับรถชนิด อื่นอยู่เดิมแล้ว
 2. ผู้ขอยังคงมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามสำหรับผู้ถือใบอนุญาตขับรถชนิดนั้นๆ

เอกสารประกอบคำขอ

 1. บัตรประจำตัวประชาชนฉบับจริง
 2. ใบอนุญาตขับรถส่วนบุคคล ฉบับเดิม
 3. ใบรับรองแพทย์ มีอายุไม่เกิน 1 เดือน

ค่าธรรมเนียม

 • ค่าคำขอ 5 บาท
 • รถยนต์ส่วนบุคคล (5 ปี) 500 บาท
 • รถยนต์สามล้อส่วนบุคคล  (5 ปี) 250 บาท
 • รถจักรยานยนต์ส่วนบุคคล (5 ปี) 250 บาท

กรณีขาดเกิน 1 ปี

 1. ยื่นคำขอ ตรวจสอบหลักฐาน
 2. ทดสอบสมรรถภาพร่างกาย
 • ทดสอบสายตาบอดสี
 • ทดสอบสายตาทางลึก – ทางกว้าง
 • ทดสอบปฏิกิริยาทางเท้า
 1. เข้ารับการอบรม 2 ชั่วโมง
 2. ทดสอบข้อเขียน จำนวน 50 ข้อ
  ผ่านเกณฑ์ 90 % หรือ 45 ข้อ
 3. รับใบอนุญาตขับรถ อายุ 5 ปี

กรณีขาดเกิน 3 ปี

มีการทดสอบภาคปฏิบัติ (ทดสอบขับรถ) โดยจะต้องผ่านเกณฑ์ที่กำหนด

 • กรณีผ่าน – บันทึกผลและดำเนินการขั้นต่อไป
 • กรณีไม่ผ่าน – บันทึกผลและออกใบนัดทดสอบครั้งต่อไป นำใบนัดไปจองคิวทดสอบขับรถใหม่
 แนะนำให้ท่านจองคิวผ่านแอป DLT Smart Queue
ก่อนเข้าสู่ระบบการอบรม
เพื่อความสะดวกในการดำเนินการ

iOS : https://apple.co/2GIHARd

Android : http://bit.ly/2IkLpyO

หรือ https://gecc.dlt.go.th

อบรมต่ออายุใบอนุญาตขับรถ
ผ่านระบบ DLT e-learning

– ลงทะเบียน กรอกข้อมูล
– เลือกประเภทใบอนุญาตขับขี่
– ชมวิดีโออบรมความรู้ และทำแบบทดสอบ
– รับผลการอบรม พร้อมบันทึกภาพเก็บไว้
– นำเอกสารประกอบคำขอ พร้อมผลการอบรม
เข้ารับใบขับขี่ตามวัน-เวลา ที่ท่านจองคิว