null

1. อบรมต่ออายุ ผ่าน DLT e-Learning ได้ตลอดเวลา

 • ลงทะเบียน กรอกข้อมูล เลือกประเภทใบอนุญาตขับขี่
 • ชมวิดีโออบรมความรู้ ทำแบบทดสอบ รับผลการอบรม บันทึกภาพเก็บไว้
 • จองคิวผ่านแอป DLT smart queue นำเอกสารประกอบคำขอ ผลการอบรม เข้ารับใบขับขี่ตามวัน-เวลาที่จองคิว
null

2. อบรมแล้ว จองคิวผ่านแอป เพื่อต่ออายุใบขับขี่

เพื่อความสะดวกในการดำเนินการ จองคิวได้ที่ DLT Smart Queue
null

ต่ออายุใบขับขี่ชั่วคราว 2 ปี เป็นใบขับขี่รถส่วนบุคคล 5 ปี

เอกสารประกอบคำขอ

 1. บัตรประจำตัวประชาชนฉบับจริง
 2. ใบอนุญาตขับรถส่วนบุคคลชั่วคราวฉบับเดิม
 3. ใบรับรองแพทย์ อายุไม่เกิน 1 เดือน

ค่าธรรมเนียม

 • ค่าคำขอ 5 บาท
 • รถยนต์ส่วนบุคคล (5 ปี) 500 บาท
 • รถยนต์สามล้อส่วนบุคคล  (5 ปี) 250 บาท
 • รถจักรยานยนต์ส่วนบุคคล (5 ปี) 250 บาท

ขั้นตอน

 • 1. ยื่นคำขอ ตรวจสอบหลักฐานที่สำนักงานขนส่ง ตามวัน-เวลาที่จองคิว

  แสดงตน/ยื่นคำขอ ตรวจสอบหลักฐานและ คุณสมบัติเบื้องต้น / จัดทำคำขอ/ ผู้ขอลงนามคำขอ

 • 2. ทดสอบสมรรถภาพร่างกาย

  • ทดสอบสายตาทางลึก-ทางกว้าง ตาบอดสี
  • ทดสอบปฏิกิริยาทางเท้า
 • 3. รับใบอนุญาตขับรถส่วนบุคคล อายุ 5 ปี

  ชำระเงิน/ออกใบเสร็จรับเงิน/พิมพ์ใบอนุญาตขับรถ/จ่ายใบอนุญาตขับรถ

null

ต่ออายุใบขับขี่รถส่วนบุคคล ทุกๆ 5 ปี

เอกสารประกอบคำขอ

 1. บัตรประจำตัวประชาชนฉบับจริง
 2. ใบอนุญาตขับรถฉบับเดิม (ก่อนสิ้นอายุไม่เกิน 6 เดือน หรือ สิ้นอายุไม่เกิน 1 ปี)
 3. ใบรับรองแพทย์ อายุไม่เกิน 1 เดือน

ค่าธรรมเนียม

 • ค่าคำขอ 5 บาท
 • รถยนต์ส่วนบุคคล (5 ปี) 500 บาท
 • รถยนต์สามล้อส่วนบุคคล  (5 ปี) 250 บาท
 • รถจักรยานยนต์ส่วนบุคคล (5 ปี) 250 บาท

ขั้นตอน

 • 1. ยื่นคำขอ ตรวจสอบหลักฐานที่สำนักงานขนส่ง ตามวัน-เวลาที่จองคิว

  แสดงตน/ยื่นคำขอ ตรวจสอบหลักฐานและ คุณสมบัติเบื้องต้น / จัดทำคำขอ/ ผู้ขอลงนามคำขอ

 • 2. ทดสอบสมรรถภาพร่างกาย

  • ทดสอบสายตาทางลึก-ทางกว้าง ตาบอดสี
  • ทดสอบปฏิกิริยาทางเท้า
 • 3. รับใบอนุญาตขับรถส่วนบุคคล อายุ 5 ปี

  ชำระเงิน/ออกใบเสร็จรับเงิน/พิมพ์ใบอนุญาตขับรถ/จ่ายใบอนุญาตขับรถ

 • ขาดต่ออายุใบขับขี่เกิน 1 ปี
  1. ยื่นคำขอ ตรวจสอบหลักฐาน
  2. ทดสอบสมรรถภาพร่างกาย
  • ทดสอบสายตาบอดสี
  • ทดสอบสายตาทางลึก – ทางกว้าง
  • ทดสอบปฏิกิริยาทางเท้า
  1. เข้ารับการอบรม 2 ชั่วโมง
  2. ทดสอบข้อเขียน 50 ข้อ ให้ผ่านเกณฑ์ 90 % 
  3. รับใบอนุญาตขับรถ อายุ 5 ปี
 • ขาดต่ออายุใบขับขี่เกิน 3 ปี

  มีการทดสอบขับรถ โดยจะต้องผ่านเกณฑ์ที่กำหนด

  • สอบผ่าน – บันทึกผลและดำเนินการขั้นต่อไป
  • สอบไม่ผ่าน – บันทึกผลและออกใบนัดทดสอบครั้งต่อไป นำใบนัดไปจองคิวทดสอบขับรถใหม่
null

1. อบรมต่ออายุ ผ่าน DLT e-Learning ได้ตลอดเวลา

 • ลงทะเบียน กรอกข้อมูล เลือกประเภทใบอนุญาตขับขี่
 • ชมวิดีโออบรมความรู้ ทำแบบทดสอบ รับผลการอบรม บันทึกภาพเก็บไว้
 • จองคิวผ่านแอป DLT smart queue นำเอกสารประกอบคำขอ ผลการอบรม เข้ารับใบขับขี่ตามวัน-เวลาที่จองคิว
null

2. อบรมแล้ว จองคิวผ่านแอป เพื่อต่ออายุใบขับขี่

เพื่อความสะดวกในการดำเนินการ จองคิวได้ที่ DLT Smart Queue
null

ต่ออายุใบขับขี่ชั่วคราว 2 ปี เป็นใบขับขี่รถส่วนบุคคล 5 ปี

เอกสารประกอบคำขอ

 1. บัตรประจำตัวประชาชนฉบับจริง
 2. ใบอนุญาตขับรถส่วนบุคคลชั่วคราวฉบับเดิม
 3. ใบรับรองแพทย์ อายุไม่เกิน 1 เดือน

ค่าธรรมเนียม

 • ค่าคำขอ 5 บาท
 • รถยนต์ส่วนบุคคล (5 ปี) 500 บาท
 • รถยนต์สามล้อส่วนบุคคล  (5 ปี) 250 บาท
 • รถจักรยานยนต์ส่วนบุคคล (5 ปี) 250 บาท

ขั้นตอน

 • 1. ยื่นคำขอ ตรวจสอบหลักฐานที่สำนักงานขนส่ง ตามวัน-เวลาที่จองคิว

  แสดงตน/ยื่นคำขอ ตรวจสอบหลักฐานและ คุณสมบัติเบื้องต้น / จัดทำคำขอ/ ผู้ขอลงนามคำขอ

 • 2. ทดสอบสมรรถภาพร่างกาย

  • ทดสอบสายตาทางลึก-ทางกว้าง ตาบอดสี
  • ทดสอบปฏิกิริยาทางเท้า
 • 3. รับใบอนุญาตขับรถส่วนบุคคล อายุ 5 ปี

  ชำระเงิน/ออกใบเสร็จรับเงิน/พิมพ์ใบอนุญาตขับรถ/จ่ายใบอนุญาตขับรถ

null

ต่ออายุใบขับขี่รถส่วนบุคคล ทุกๆ 5 ปี

เอกสารประกอบคำขอ

 1. บัตรประจำตัวประชาชนฉบับจริง
 2. ใบอนุญาตขับรถฉบับเดิม (ก่อนสิ้นอายุไม่เกิน 6 เดือน หรือ สิ้นอายุไม่เกิน 1 ปี)
 3. ใบรับรองแพทย์ อายุไม่เกิน 1 เดือน

ค่าธรรมเนียม

 • ค่าคำขอ 5 บาท
 • รถยนต์ส่วนบุคคล (5 ปี) 500 บาท
 • รถยนต์สามล้อส่วนบุคคล  (5 ปี) 250 บาท
 • รถจักรยานยนต์ส่วนบุคคล (5 ปี) 250 บาท

ขั้นตอน

 • 1. ยื่นคำขอ ตรวจสอบหลักฐานที่สำนักงานขนส่ง ตามวัน-เวลาที่จองคิว

  แสดงตน/ยื่นคำขอ ตรวจสอบหลักฐานและ คุณสมบัติเบื้องต้น / จัดทำคำขอ/ ผู้ขอลงนามคำขอ

 • 2. ทดสอบสมรรถภาพร่างกาย

  • ทดสอบสายตาทางลึก-ทางกว้าง ตาบอดสี
  • ทดสอบปฏิกิริยาทางเท้า
 • 3. รับใบอนุญาตขับรถส่วนบุคคล อายุ 5 ปี

  ชำระเงิน/ออกใบเสร็จรับเงิน/พิมพ์ใบอนุญาตขับรถ/จ่ายใบอนุญาตขับรถ

 • ขาดต่ออายุใบขับขี่เกิน 1 ปี
  1. ยื่นคำขอ ตรวจสอบหลักฐาน
  2. ทดสอบสมรรถภาพร่างกาย
  • ทดสอบสายตาบอดสี
  • ทดสอบสายตาทางลึก – ทางกว้าง
  • ทดสอบปฏิกิริยาทางเท้า
  1. เข้ารับการอบรม 2 ชั่วโมง
  2. ทดสอบข้อเขียน 50 ข้อ ให้ผ่านเกณฑ์ 90 % 
  3. รับใบอนุญาตขับรถ อายุ 5 ปี
 • ขาดต่ออายุใบขับขี่เกิน 3 ปี

  มีการทดสอบขับรถ โดยจะต้องผ่านเกณฑ์ที่กำหนด

  • สอบผ่าน – บันทึกผลและดำเนินการขั้นต่อไป
  • สอบไม่ผ่าน – บันทึกผลและออกใบนัดทดสอบครั้งต่อไป นำใบนัดไปจองคิวทดสอบขับรถใหม่