ทำความรู้จักใบขับขี่สากล

ใบขับขี่สากล หรือชื่อทางการ ใบขับขี่ระหว่างประเทศ (International Driving Permit หรือ IDP) เป็นเอกสารที่ใช้ในการยืนยันตัวตนเพื่อให้ผู้ถือสามารถขับขี่ได้ในประเทศ/ดินแดนที่ไม่ใช่ประเทศบ้านเกิด  โดยจะใช้แสดงให้กับเจ้าหน้าที่ในแต่ละประเทศ พร้อมกับใบขับขี่จากประเทศบ้านเกิด เพื่อให้ผู้ขับขี่สามารถขับรถออกนอกประเทศได้อย่างถูกกฎหมาย

ใช้ได้กี่ประเทศ ประเทศใดบ้าง ?

driving-license (1)

ใบขับขี่ระหว่างประเทศ
อนุสัญญาเจนีวา 1949

อายุ 1 ปี ใช้ได้ใน 101 ประเทศทั่วโลก

driving-license (1)

ใบขับขี่ระหว่างประเทศ
อนุสัญญาเวียนนา 1968

อายุ 3 ปี ใช้ได้ใน 84 ประเทศทั่วโลก

สำหรับประเทศที่เข้าร่วมเป็นภาคีอนุสัญญาทั้งสองฉบับ เช่น สหราชอาณาจักร อิตาลี ฝรั่งเศส เนเธอร์แลนด์ สวีเดน รวมถึงประเทศไทย สามารถใช้ใบอนุญาตขับรถระหว่างประเทศที่ออกตาม อนุสัญญาเวียนนา 1968 เพียงฉบับเดียวได้ และทำใบขับขี่สากลได้ที่

 • สำนักงานขนส่งกรุงเทพมหานครพื้นที่ 1-5
 • สำนักงานขนส่งจังหวัดทั่วประเทศ
 • สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม โทร. 1584 ตลอด 24 ชั่วโมง

คุณสมบัติผู้ขอใบขับขี่สากล

ต้องได้รับใบอนุญาตขับรถยนต์ส่วนบุคคล ใบอนุญาตขับรถยนต์สามล้อส่วนบุคคล หรือใบอนุญาตขับถจักรยานยนต์ ส่วนบุคคลชั่วคราว มาแล้วไม่น้อยกว่า 1 ปี

เอกสารประกอบคำขอ

 1. สำเนาหนังสือเดินทางเล่มที่ใช้ในการเดินทาง หน้าประวัติส่วนตัวและที่มีการแก้ไขรายการ พร้อมฉบับจริง
 2. บัตรประจำตัวประชาชนฉบับจริง
 3. สำเนาใบอนุญาตขับรถส่วนบุคคล (5ปี) หรือ ตลอดชีพ พร้อมฉบับจริง
 4. รูปถ่ายหน้าตรง ขนาด 2 นิ้ว จำนวน 2 รูป (รูปถ่ายไม่เกิน 6 เดือน)
 5. สำเนาหลักฐานการแก้ไขชื่อ – สกุล, ทะเบียนสมรสหรือใบหย่า
 6. หนังสือมอบอำนาจ *ในกรณีไม่สามารถดำเนินการด้วยตนเอง พร้อมสำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของผู้มอบ และผู้รับมอบอำนาจ

ค่าธรรมเนียม

 • ค่าคำขอ 5 บาท
 • ใบอนุญาตขับรถระหว่างประเทศ 500 บาท

ขั้นตอนการขอ

 • 1. ยื่นคำขอ ตรวจสอบหลักฐาน ที่สำนักงานขนส่งใกล้บ้าน

  แสดงตน / ยื่นคำขอ ตรวจสอบเอกสารและคุณสมบัติเบื้องต้น/จัดทำคำขอ/ผู้ขอลงนามคำขอ

 • 2. ตรวจสอบเอกสารผ่าน รับใบอนุญาตอายุ 3 ปี

  ชำระเงิน/ออกใบเสร็จ/จัดทำใบอนุญาต/นายทะเบียนลงนาม /จ่ายใบอนุญาตขับรถ

 • ทำเรื่องขอใบขับขี่สากลล่วงหน้าได้ที่ แอปพลิเคชั่น DLT Smart Queue (เมนูงานใบอนุญาต) ดาวน์โหลดแอปฯ สำหรับ IOS / สำหรับ Google Play 
 • หรือติดต่อสำนักงานขนส่งก่อนเข้ารับบริการ