ฝึกทำข้อสอบเสมือนจริง

ใบขับขี่รถยนต์ - รถจักรยานยนต์
  • จำนวน 50 ข้อ
  • ผ่านเกณฑ์ 90% หรือ 45 ข้อ
  • จับเวลาการทำ 60 นาที

ฝึกทำข้อสอบตามหมวดหมู่

driver (2)

กฎหมายว่าด้วยรถยนต์

schedule

กฎหมายว่าด้วยการจราจรทางบก

traffic-light (2)

สัญญาณ

road (1)

เครื่องหมายบนพื้นทาง-ขอบทาง

speed

ป้ายบังคับ

two-ways
ป้ายเตือน/ป้ายเตือนงานก่อสร้าง/ป้ายแนะนำ
oil-indicator

การบำรุงรักษารถ

vehicle

เทคนิคการขับรถอย่างปลอดภัย

stop

จิตสำนึกและมารยาทในการขับรถ

wing-mirror

รูปภาพกฎหมายจราจร

แบ่งปันให้เพื่อนคุณ

ฝึกทำข้อสอบเสมือนจริง

ใบขับขี่รถยนต์ - รถจักยานยนต์
  • จำนวน 50 ข้อ
  • ผ่านเกณฑ์ 90% หรือ 45 ข้อ
  • จับเวลาการทำ 60 นาที

ฝึกทำข้อสอบตามหมวดหมู่

แบ่งปันให้เพื่อนคุณ