/29
5605

กฎหมายว่าด้วยการจราจรทางบก

1 / 29

ขณะขับรถตรวจพบแอลกอฮอล์ในร่างกายเกินกว่าที่กฎหมายกำหนดมีโทษอย่างไร

2 / 29

การขับรถผ่านทางร่วมทางแยกต้องปฏิบัติอย่างไร

3 / 29

บริเวณทางร่วมทางแยกและมีเครื่องหมายห้ามกลับรถ
แต่เจ้าพนักงานจราจรอนุญาตให้กลับรถได้ผู้ขับขี่ ต้องปฏิบัติอย่างไร

4 / 29

นอกเขตกรุงเทพ เขตเมืองพัทยา หรือเขตเทศบาล ต้องขับรถด้วยความเร็วไม่เกินเท่าไร (สำหรับรถยนต์ส่วนบุคคล)

5 / 29

ผู้ขับขี่ต้องขับรถให้ห่างจากรถคันหน้าเท่าไร

6 / 29

ผู้ขับขี่ต้องการกลับรถต้องปฏิบัติอย่างไร

7 / 29

ในการบรรทุกสิ่งของ ผู้ขับขี่ต้องปฏิบัติอย่างไร

8 / 29

การหยุดรถบริเวณทางแยกผู้ขับขี่ต้องปฏิบัติอย่างไร

9 / 29

ผู้ขับขี่ต้องขับรถในทางเดินรถด้านซ้าย ยกเว้นกรณีใดสามารถเดินรถทางขวาหรือ ล้ำกึ่งกลางของทางเดินรถได้

10 / 29

การขับรถแซงรถคันหน้าต้องแซงด้านขวามือ ยกเว้นกรณีใดที่สามารถแซงด้านซ้ายมือได้

11 / 29

เมื่อเกิดอุบัติเหตุผู้ขับขี่หลบหนีจะมีผลอย่างไร

12 / 29

ในการขับรถสวนทางกัน ผู้ขับขี่ต้องปฏิบัติอย่างไร

13 / 29

ในช่องทางเดินรถตั้งแต่สองช่องทางขึ้นไปในทิศทางเดียวกัน ผู้ขับขี่รถจักรยานยนต์ ต้องปฏิบัติอย่างไร

14 / 29

เมื่อถึงทางรถไฟและมีรถไฟกำลังแล่นผ่าน ผู้ขับขี่ต้องปฏิบัติอย่างไร

15 / 29

การขับรถตามข้อใดปฏิบัติได้ถูกต้อง

16 / 29

ในเขตกรุงเทพ เขตเมืองพัทยา หรือเขตเทศบาล ต้องขับรถด้วยความเร็วไม่เกินเท่าไร (สำหรับรถยนต์ส่วนบุคคล)

17 / 29

บริเวณใดจอดรถได้

18 / 29

ห้ามมิให้ผู้ขับขี่รถแซงเพื่อขึ้นหน้ารถคันอื่นขณะที่มีหมอก ฝุ่น ฝน หรือควัน จนไม่อาจเห็นทางข้างหน้าได้ในระยะ เท่าใด

19 / 29

เมื่อผู้ขับขี่พบเครื่องหมาย "เลี้ยวซ้ายผ่านตลอด" ผู้ขับขี่ควรปฏิบัติอย่างไร?

20 / 29

บริเวณใดสามารถกลับรถได้

21 / 29

ผู้ขับขี่ปฏิบัติตามข้อใดไม่ถูกต้อง

22 / 29

เขตปลอดภัย หมายความว่าอย่างไร

23 / 29

ผู้ใดได้รับยกเว้นไม่ต้องสวมหมวกนิรภัยขณะโดยสารรถจักรยานยนต์

24 / 29

ผู้ขับรถที่ดื่มสุราเมื่อวัดระดับแอลกอฮอล์ในลมหายใจจะต้องไม่เกินเท่าใด

25 / 29

บริเวณใดแซงได้

26 / 29

การจอดรถต้องจอดให้ห่างจากขอบทางไม่เกินกี่เซนติเมตร

27 / 29

ข้อใดเปิดไฟฉุกเฉินได้ถูกต้อง

28 / 29

ก่อนจะเปลี่ยนช่องทางหรือแซงรถทุกครั้งต้องปฏิบัติอย่างไร

29 / 29

รถที่มีใช้ความเร็วต่ำ ผู้ขับขี่ต้องปฏิบัติอย่างไร

Your score is