/13
7970

กฎหมายว่าด้วยรถยนต์

1 / 13

ผู้ขับรถกระทำผิดตามกฎหมายจราจรทางบกและได้รับใบสั่งจากเจ้าพนักงานจราจร ต้องไปติดต่อชำระค่าปรับภายในกี่วัน

2 / 13

ในขณะขับรถผู้ขับขี่ต้องมีเอกสารใดใช้คู่กับใบอนุญาตขับรถ

3 / 13

ผู้ขับรถใช้ใบอนุญาตขับรถที่สิ้นอายุมีความผิดอย่างไร

4 / 13

รถจักรยานยนต์ที่มีอายุครบกี่ปีต้องนำไปตรวจสภาพรถก่อนเสียภาษีประจำปี

5 / 13

การเปลี่ยนสีรถต้องแจ้งต่อนายทะเบียนภายในกี่วัน

6 / 13

รถที่ไม่เสียภาษีประจำปีภายในกำหนดจะต้องเสียเงินเพิ่มเท่าใด

7 / 13

การย้ายรถต้องแจ้งต่อนายทะเบียนภายในกี่วัน

8 / 13

เมื่อใบอนุญาตขับรถสูญหายหรือชำรุดต้องยื่นขอรับใบแทนต่อนายทะเบียนภายในกี่วัน

9 / 13

การต่ออายุใบอนุญาตขับรถส่วนบุคคล (5 ปี) สามารถต่อก่อนล่วงหน้าได้เท่าใด

10 / 13

ผู้ขับรถไม่มีใบอนุญาตขับรถ มีความผิดอย่างไร

11 / 13

ใบอนุญาตขับรถชนิดชั่วคราวมีอายุกี่ปี

12 / 13

รถยนต์ที่มีอายุครบกี่ปีต้องนำไปตรวจสภาพรถก่อนเสียภาษีประจำปี

13 / 13

การโอนรถต้องแจ้งต่อนายทะเบียนภายในกี่วัน

Your score is