/50
61068

ฝึกทำข้อสอบเสมือนจริง

1 / 50

จากภาพ ผู้ขับขี่จงคาดการณ์อุบัติเหตุว่าสิ่งใดควรระวัง

Question Image

2 / 50

จากภาพ คนขับรถบรรทุกสามารถมองเห็นรถยนต์คัน A หรือไม่

Question Image

3 / 50

การจอดรถต้องจอดให้ห่างจากขอบทางไม่เกินกี่เซนติเมตร

4 / 50

เมื่อเกิดอุบัติเหตุและมีผู้บาดเจ็บ  ผู้ขับขี่ควรคำนึงถึงสิ่งใดเป็นอันดับแรก

5 / 50

สาเหตุใดที่ทำให้เกิดอุบัติเหตุมากที่สุด

6 / 50

การหยุดรถอย่างกะทันหันสำหรับรถที่ไม่ติดตั้งระบบเบรก ABS ควรปฏิบัติอย่างไร

7 / 50

เมื่อพบเครื่องหมายนี้ ผู้ขับขี่ควรปฏิบัติอย่างไร

Question Image

8 / 50

ถ้ารถเสียหลักลื่นไถลพร้อมเสียการทรงตัวควรปฏิบัติอย่างไรเป็นลำดับแรก

9 / 50

เมื่อพบเครื่องหมายนี้ ผู้ขับขี่ต้องปฏิบัติอย่างไร?

Question Image

10 / 50

ในการบรรทุกสิ่งของ ผู้ขับขี่ต้องปฏิบัติอย่างไร

11 / 50

เมื่อใบอนุญาตขับรถสูญหายหรือชำรุดต้องยื่นขอรับใบแทนต่อนายทะเบียนภายในกี่วัน

12 / 50

การเปลี่ยนสีรถต้องแจ้งต่อนายทะเบียนภายในกี่วัน

13 / 50

การตรวจสอบระบบไฟฟ้าในรถยนต์ ข้อใดถูกที่สุด

14 / 50

การเข้าเกียร์ถอยหลังขณะรถยังไม่หยุดนิ่งมีผลเสียอย่างไร

15 / 50

รถที่ไม่เสียภาษีประจำปีภายในกำหนดจะต้องเสียเงินเพิ่มเท่าใด

16 / 50

เมื่อพบเครื่องหมายนี้ ผู้ขับขี่ต้องปฏิบัติอย่างไร?

Question Image

17 / 50

เขตปลอดภัย หมายความว่าอย่างไร

18 / 50

เมื่อผู้ขับขี่ผ่านรถจอดข้างถนน สิ่งใดที่ผู้ขับควรระวัง

19 / 50

บริเวณใดสามารถกลับรถได้

20 / 50

ผู้ขับขี่ต้องการกลับรถต้องปฏิบัติอย่างไร

21 / 50

เครื่องหมายนี้ หมายความว่าอย่างไร?

Question Image

22 / 50

ผู้ใดได้รับยกเว้นไม่ต้องสวมหมวกนิรภัยขณะโดยสารรถจักรยานยนต์

23 / 50

เหตุใดจึงไม่ควรเติมน้ำในถังพักหม้อน้ำให้เต็มถัง

24 / 50

ใบอนุญาตขับรถชนิดชั่วคราวมีอายุกี่ปี

25 / 50

ถ้าจะเติมน้ำในถังพักหม้อน้ำไม่ควรเติมน้ำชนิดใด

26 / 50

เครื่องหมายนี้ คือเครื่องหมายอะไร?

Question Image

27 / 50

เมื่อพบเครื่องหมายนี้ ผู้ขับขี่ต้องปฏิบัติอย่างไร?

Question Image

28 / 50

บริเวณใดแซงได้

29 / 50

ในการขับรถสวนทางกัน ผู้ขับขี่ต้องปฏิบัติอย่างไร

30 / 50

รถยนต์ที่มีอายุครบกี่ปีต้องนำไปตรวจสภาพรถก่อนเสียภาษีประจำปี

31 / 50

เครื่องหมายนี้ หมายความว่าอย่างไร

Question Image

32 / 50

การจอดรถทางลงลาดชัน ล้อหน้าควรอยู่ในลักษณะใด

33 / 50

สถานที่ใดห้ามใช้สัญญาณแตร

34 / 50

จากภาพ รถบรรทุกกำลังจะตีวงเลี้ยวซ้าย ผู้ขับขี่ควรหยุดรถในบริเวณใดจึงจะปลอดภัย

Question Image

35 / 50

ในขณะขับรถผู้ขับขี่ต้องมีเอกสารใดใช้คู่กับใบอนุญาตขับรถ

36 / 50

สัญญาณเสียงแตรใช้ได้เมื่อใด

37 / 50

ในการให้สัญญาณไฟเลี้ยว จะต้องให้ผู้ขับรถคันอื่นเห็นได้ในระยะเท่าใด

38 / 50

เมื่อเกิดอุบัติเหตุผู้ขับขี่หลบหนีจะมีผลอย่างไร

39 / 50

มารยาทที่ดีในการจอดรถ ควรปฏิบัติอย่างไร

40 / 50

รถจักรยานยนต์ที่มีอายุครบกี่ปีต้องนำไปตรวจสภาพรถก่อนเสียภาษีประจำปี

41 / 50

เมื่อพบเครื่องหมายนี้ ผู้ขับขี่ต้องปฏิบัติอย่างไร?

Question Image

42 / 50

การขับรถผ่านทางร่วมทางแยกต้องปฏิบัติอย่างไร

43 / 50

เมื่อพบเครื่องหมายนี้ ผู้ขับขี่ต้องปฏิบัติอย่างไร?

Question Image

44 / 50

เมื่อผู้ขับขี่รถยนต์ให้สัญญาณ โดยยื่นแขนขวาตรงออกไปนอกตัวรถเสมอระดับไหล่และโบกมือขึ้นลงหลายครั้ง หมายถึงผู้ขับขี่นั้นต้องการอะไร

45 / 50

ขณะขับรถตรวจพบแอลกอฮอล์ในร่างกายเกินกว่าที่กฎหมายกำหนดมีโทษอย่างไร

46 / 50

เครื่องหมายนี้ หมายความว่าอย่างไร?

Question Image

47 / 50

ผู้ใดไม่มีหน้าที่ให้สัญญาณจราจรตามพระราชบัญญัติจราจรทางบก พ.ศ.2522

48 / 50

เมื่อพนักงานจราจรยืนและเหยียดแขนซ้ายออกไปเสมอระดับไหล่ ผู้ขับขี่ซึ่งขับรถมาด้านใดของเจ้าพนักงานจราจรต้องหยุดรถ

49 / 50

การปรับระดับที่นั่งคนขับห่างเกินไป จะมีผลอย่างไร

50 / 50

ผู้ขับรถไม่มีใบอนุญาตขับรถ มีความผิดอย่างไร

Your score is