/61
3062

ป้ายเตือน/ป้ายเตือนงานก่อสร้าง/ป้ายแนะนำ

1 / 61

เครื่องหมายนี้ หมายความว่าอย่างไร

Question Image

2 / 61

เมื่อพบเครื่องหมายนี้ ผู้ขับขี่ควรปฏิบัติอย่างไร

Question Image

3 / 61

เครื่องหมายนี้ หมายความว่าอะไร

Question Image

4 / 61

เครื่องหมายนี้ หมายความว่าอย่างไร

Question Image

5 / 61

เมื่อพบเครื่องหมายนี้ ผู้ขับขี่ควรปฏิบัติอย่างไร

Question Image

6 / 61

เมื่อพบเครื่องหมายนี้ ผู้ขับขี่ควรปฏิบัติอย่างไร

Question Image

7 / 61

เมื่อพบเครื่องหมายนี้ ผู้ขับขี่ควรปฏิบัติอย่างไร

Question Image

8 / 61

เมื่อพบเครื่องหมายนี้ ผู้ขับขี่ควรปฏิบัติอย่างไร

Question Image

9 / 61

เครื่องหมายนี้ หมายความว่าอะไร

Question Image

10 / 61

เครื่องหมายนี้ หมายความว่าอะไร

Question Image

11 / 61

เมื่อพบเครื่องหมายนี้ ผู้ขับขี่ควรปฏิบัติอย่างไร

Question Image

12 / 61

เครื่องหมายนี้ คือเครื่องหมายอะไร

Question Image

13 / 61

เมื่อพบเครื่องหมายนี้ ผู้ขับขี่ควรปฏิบัติอย่างไร

Question Image

14 / 61

เมื่อพบเครื่องหมายนี้ ผู้ขับขี่ควรปฏิบัติอย่างไร?

Question Image

15 / 61

เมื่อพบเครื่องหมายนี้ ผู้ขับขี่ควรปฏิบัติอย่างไร

Question Image

16 / 61

เมื่อพบเครื่องหมายนี้ ผู้ขับขี่ควรปฏิบัติอย่างไร

Question Image

17 / 61

เมื่อพบเครื่องหมายนี้ ผู้ขับขี่ควรปฏิบัติอย่างไร?

Question Image

18 / 61

เมื่อพบเครื่องหมายนี้ ผู้ขับขี่ควรปฏิบัติอย่างไร

Question Image

19 / 61

เมื่อพบเครื่องหมายนี้ ผู้ขับขี่ต้องปฏิบัติอย่างไร

Question Image

20 / 61

เมื่อพบเครื่องหมายนี้ ผู้ขับขี่ควรปฏิบัติอย่างไร

Question Image

21 / 61

เมื่อพบเครื่องหมายนี้ ผู้ขับขี่ควรปฏิบัติอย่างไร

Question Image

22 / 61

เครื่องหมายนี้ หมายความว่าอะไร

Question Image

23 / 61

เมื่อพบเครื่องหมายนี้ ผู้ขับขี่ควรปฏิบัติอย่างไร

Question Image

24 / 61

เมื่อพบเครื่องหมายนี้ ผู้ขับขี่ควรปฏิบัติอย่างไร

Question Image

25 / 61

เมื่อพบเครื่องหมายนี้ ผู้ขับขี่ควรปฏิบัติอย่างไร

Question Image

26 / 61

เมื่อพบเครื่องหมายนี้ ผู้ขับขี่ควรปฏิบัติอย่างไร

Question Image

27 / 61

เครื่องหมายนี้ หมายความว่าอะไร

Question Image

28 / 61

เครื่องหมายนี้ หมายความว่าอะไร

Question Image

29 / 61

เครื่องหมายนี้ หมายความว่าอะไร

Question Image

30 / 61

เมื่อพบเครื่องหมายนี้ ผู้ขับขี่ควรปฏิบัติอย่างไร

Question Image

31 / 61

เครื่องหมายนี้ หมายความว่าอะไร

Question Image

32 / 61

เมื่อพบเครื่องหมายนี้ ผู้ขับขี่ควรปฏิบัติอย่างไร

Question Image

33 / 61

เครื่องหมายนี้ หมายความว่าอะไร

Question Image

34 / 61

เมื่อพบเครื่องหมายนี้ ผู้ขับขี่ควรปฏิบัติอย่างไร

Question Image

35 / 61

เมื่อพบเครื่องหมายนี้ ผู้ขับขี่ควรปฏิบัติอย่างไร

Question Image

36 / 61

เมื่อพบเครื่องหมายนี้ ผู้ขับขี่ควรปฏิบัติอย่างไร

Question Image

37 / 61

เมื่อพบเครื่องหมายนี้ ผู้ขับขี่ควรปฏิบัติอย่างไร

Question Image

38 / 61

เครื่องหมายนี้ หมายความว่าอะไร

Question Image

39 / 61

เมื่อพบเครื่องหมายนี้ ผู้ขับขี่ควรปฏิบัติอย่างไร

Question Image

40 / 61

เมื่อพบเครื่องหมายนี้ ผู้ขับขี่ควรปฏิบัติอย่างไร

Question Image

41 / 61

เครื่องหมายนี้ คือเครื่องหมายอะไร

Question Image

42 / 61

เครื่องหมายนี้ คือเครื่องหมายอะไร?

Question Image

43 / 61

เครื่องหมายนี้ หมายความว่าอะไร ?

Question Image

44 / 61

เครื่องหมายนี้ หมายความว่าอะไร

Question Image

45 / 61

เครื่องหมายนี้ หมายความว่าอย่างไร

Question Image

46 / 61

เมื่อพบเครื่องหมายนี้ ผู้ขับขี่ควรปฏิบัติอย่างไร

Question Image

47 / 61

เมื่อพบเครื่องหมายนี้ ผู้ขับขี่ควรปฏิบัติอย่างไร

Question Image

48 / 61

เมื่อพบเครื่องหมายนี้ ผู้ขับขี่ควรปฏิบัติอย่างไ

Question Image

49 / 61

เมื่อพบเครื่องหมายนี้ ผู้ขับขี่ควรปฏิบัติอย่างไร

Question Image

50 / 61

เครื่องหมายนี้ หมายความว่าอะไร

Question Image

51 / 61

เมื่อพบเครื่องหมายนี้ ผู้ขับขี่ควรปฏิบัติอย่างไร

Question Image

52 / 61

เมื่อพบเครื่องหมายนี้ ผู้ขับขี่ควรปฏิบัติอย่างไร

Question Image

53 / 61

เครื่องหมายนี้ หมายความว่าอะไร

Question Image

54 / 61

เมื่อพบเครื่องหมายนี้ ผู้ขับขี่ควรปฏิบัติอย่างไร

Question Image

55 / 61

เมื่อพบเครื่องหมายนี้ ผู้ขับขี่ควรปฏิบัติอย่างไร

Question Image

56 / 61

เมื่อพบเครื่องหมายนี้ ผู้ขับขี่ควรปฏิบัติอย่างไร

Question Image

57 / 61

เมื่อพบเครื่องหมายนี้ ผู้ขับขี่ควรปฏิบัติอย่างไร

Question Image

58 / 61

เครื่องหมายนี้ หมายความว่าอะไร

Question Image

59 / 61

เครื่องหมายนี้ หมายความว่าอะไร

Question Image

60 / 61

เมื่อพบเครื่องหมายนี้ ผู้ขับขี่ควรปฏิบัติอย่างไร

Question Image

61 / 61

เมื่อพบเครื่องหมายนี้ ผู้ขับขี่ควรปฏิบัติอย่างไร

Question Image

Your score is