/11
6557

เครื่องหมายบนพื้นทาง-ขอบทาง

1 / 11

เครื่องหมายนี้ หมายความว่าอย่างไร?

Question Image

2 / 11

เมื่อพบเครื่องหมายนี้ ผู้ขับขี่ต้องปฏิบัติอย่างไร?

Question Image

3 / 11

เมื่อพบเครื่องหมายนี้ ผู้ขับขี่ต้องปฏิบัติอย่างไร?

Question Image

4 / 11

เมื่อพบเครื่องหมายนี้ ผู้ขับขี่ต้องปฏิบัติอย่างไร?

Question Image

5 / 11

เครื่องหมายนี้(เส้นสีขาว) หมายความว่าอย่างไร

Question Image

6 / 11

เครื่องหมายนี้ หมายความว่าอย่างไร?

Question Image

7 / 11

เมื่อพบเครื่องหมายนี้ ผู้ขับขี่ต้องปฏิบัติอย่างไร?

Question Image

8 / 11

เครื่องหมายนี้ หมายความว่าอย่างไร?

Question Image

9 / 11

เมื่อพบเครื่องหมายนี้ ผู้ขับขี่ต้องปฏิบัติอย่างไร?

Question Image

10 / 11

เมื่อพบเครื่องหมายนี้ ผู้ขับขี่ต้องปฏิบัติอย่างไร?

Question Image

11 / 11

เมื่อพบเครื่องหมายนี้ ผู้ขับขี่ควรปฏิบัติอย่างไร?

Question Image

Your score is