/16
9742

สัญญาณ

1 / 16

ผู้ขับขี่ต้องเปิดไฟหน้าหรือไฟท้ายรถ ให้รถคันอื่นเห็นได้ในระยะไม่น้อยกว่าเท่าใด

2 / 16

สัญญาณจราจรไฟสีแดงที่ทำเป็นรูปกากบาทเฉียงอยู่เหนือช่องเดินรถ ห้ามผู้ขับขี่ขับรถอย่างไร

3 / 16

ในการให้สัญญาณไฟเลี้ยว จะต้องให้ผู้ขับรถคันอื่นเห็นได้ในระยะเท่าใด

4 / 16

ก่อนเปลี่ยนช่องทางเดินรถหรือเลี้ยวรถ ต้องให้สัญญาณไฟเลี้ยวล่วงหน้าไม่น้อยกว่ากี่เมตร

5 / 16

ผู้ขับขี่รถยนต์ประสงค์จะใช้สัญญาณมือ จะต้องใช้สัญญาณมืออย่างไร

6 / 16

สถานที่ใดห้ามใช้สัญญาณแตร

7 / 16

เมื่อผู้ขับขี่รถยนต์ให้สัญญาณ โดยยื่นแขนขวาตรงออกไปนอกตัวรถเสมอระดับไหล่และโบกมือขึ้นลงหลายครั้ง หมายถึงผู้ขับขี่นั้นต้องการอะไร

8 / 16

การขับรถผ่านทางร่วมทางแยกที่มีสัญญาณจราจรไฟกะพริบสีเหลือง ผู้ขับขี่ต้องปฏิบัติอย่างไร

9 / 16

เมื่อพนักงานจราจรยืนและเหยียดแขนซ้ายออกไปเสมอระดับไหล่ ผู้ขับขี่ซึ่งขับรถมาด้านใดของเจ้าพนักงานจราจรต้องหยุดรถ

10 / 16

สถานที่ใดห้ามใช้สัญญาณแตร

11 / 16

เมื่อพนักงานจราจรยืนและเหยียดแขนขวาท่อนล่างตั้งฉากกับแขนท่อนบนและตั้งฝ่ามือขึ้น ผู้ขับขี่ซึ่งขับรถมาจากทางด้านใดของพนักงานจราจรจะต้องหยุดรถ

12 / 16

สัญญาณเสียงแตรใช้ได้เมื่อใด

13 / 16

บริเวณใดใช้สัญญาณเสียงแตรได้

14 / 16

การขับรถผ่านทางร่วมทางแยกที่มีสัญญาณจราจรไฟกะพริบสีแดง ผู้ขับขี่ต้องปฏิบัติอย่างไร

15 / 16

ผู้ขับขี่ต้องการเลี้ยวรถต้องปฏิบัติอย่างไร

16 / 16

ผู้ใดไม่มีหน้าที่ให้สัญญาณจราจรตามพระราชบัญญัติจราจรทางบก พ.ศ.2522

Your score is