การอบรมภาคทฤษฏี

สำหรับผู้ขอรับใบอนุญาตขับรถส่วนบุคคลชั่วคราว (ขอใหม่)

ทำใบขับขี่ หรือใบอนุญาตขับรถส่วนบุคคลชั่วคราว ครั้งแรก ทุกท่านจะต้องทำการทดสอบสมรรถภาพร่างกาย ได้แก่

  1. ทดสอบสายตาบอดสี
  2. ทดสอบสายตาทางลึก–ทางกว้าง
  3. ทดสอบปฏิกิริยาทางเท้า

เมื่อผ่าน จะเข้าสู่ขั้นตอนอบรมภาคทฤษฏี 5 ชั่วโมง โดยสามารถเข้ารับการอบรมได้ที่

  • โรงเรียนสอนขับรถที่ได้รับรองจากกรมการขนส่งทางบก
  • สำนักงานขนส่งใกล้บ้าน ในวันและเวลาราชการ โดยสามารถจองคิวล่วงหน้า ทางแอปพลิเคชัน DLT Smart Queue หรือเว็บไซต์ https://gecc.dlt.go.th

อบรม 5 ชั่วโมง

vehicle

การขับรถอย่างปลอดภัย
อบรม 2 ชั่วโมง

schedule

กฏหมายที่เกี่ยวข้อง
อบรม 1 ชั่วโมง 30 นาที 

  • กฏหมายว่าด้วยรถยนต์
  • กฏหมายว่าด้วยทางหลวง
  • กฏหมายว่าด้วยการจราจรทางบก
stop

จิตสำนึกและมารยาทในการขับรถ
อบรม 1 ชั่วโมง

first-aid-kit

ข้อปฏิบัติเมื่อเกิดเหตุฉุกเฉินและการให้ความช่วยเหลือ ปฐมพยาบาล
อบรม 30 นาที

หลังจากเข้ารับการอบรม จะมีการสอบข้อเขียน 50 ข้อ พร้อมจับเวลา 60 นาที โดยผู้สอบต้องผ่านเกณฑ์ 45 ข้อขึ้นไป จึงจะผ่านการสอบใบขับขี่ภาคทฤษฎี ฝึกทำข้อสอบ

e-Book คู่มืออบรม

ทำใบขับขี่ครั้งแรก เตรียมเอกสาร
ค่าธรรมเนียม และมีขั้นตอนอย่างไร

สำหรับผู้ไม่เคยมีใบขับขี่มาก่อน
จองคิวล่วงหน้าได้ที่แอปพลิเคชัน DLT Smart Queue
หรือเว็บไซต์ https://gecc.dlt.go.th

ผ่านการรับรอง
จากกรมการขนส่งทางบก