การอบรมภาคทฤษฏี

การทำใบขับขี่หรือใบอนุญาตขับรถส่วนบุคคลชั่วคราว ครั้งแรก จะต้องทำการทดสอบสมรรถภาพร่างกาย ได้แก่

 1. ทดสอบสายตาบอดสี
 2. ทดสอบสายตาทางลึก–ทางกว้าง
 3. ทดสอบปฏิกิริยาทางเท้า

เมื่อผ่าน จะเข้าสู่ขั้นตอนอบรมภาคทฤษฏี 5 ชั่วโมง โดยสามารถเข้ารับการอบรมได้ที่

 • โรงเรียนสอนขับรถที่ได้รับรองจากกรมการขนส่งทางบก
 • สำนักงานขนส่งใกล้บ้าน ในวันและเวลาราชการ โดยสามารถจองคิวล่วงหน้า ทางแอปพลิเคชัน DLT Smart Queue หรือเว็บไซต์ https://gecc.dlt.go.th

e-Book คู่มืออบรม

อบรม 5 ชั่วโมง

 • การขับรถอย่างปลอดภัย

  อบรม 2 ชั่วโมง

 • กฎหมายที่เกี่ยวข้อง

  อบรม 1 ชั่วโมง 30 นาที

  • กฏหมายว่าด้วยรถยนต์
  • กฏหมายว่าด้วยทางหลวง
  • กฏหมายว่าด้วยการจราจรทางบก
 • จิตสำนึกและมารยาทในการขับรถ

  อบรม 1 ชั่วโมง

 • ข้อปฏิบัติเมื่อเกิดเหตุฉุกเฉินและการให้ความช่วยเหลือ ปฐมพยาบาล

  อบรม 30 นาที

การขับรถอย่างปลอดภัย
อบรม 2 ชั่วโมง

กฏหมายที่เกี่ยวข้อง
อบรม 1 ชั่วโมง 30 นาที 

 • กฏหมายว่าด้วยรถยนต์
 • กฏหมายว่าด้วยทางหลวง
 • กฏหมายว่าด้วยการจราจรทางบก
stop

จิตสำนึกและมารยาทในการขับรถ
อบรม 1 ชั่วโมง

first-aid-kit

ข้อปฏิบัติเมื่อเกิดเหตุฉุกเฉินและการให้ความช่วยเหลือ ปฐมพยาบาล
อบรม 30 นาที

e-Book คู่มืออบรม

null

ทำใบขับขี่ครั้งแรก มีขั้นตอน
เตรียมเอกสาร
ค่าธรรมเนียมอย่างไร

 

null

ดำเนินการทำใบขับขี่ด้วยตนเอง
จองคิวล่วงหน้าที่แอป DLT Smart Queue

null
โรงเรียนสอนขับรถ ที่กรมการขนส่งทางบกรับรอง

▹ ฝึกหัดขับรถ อบรมภาคทฤษฎี ทดสอบภาคทฤษฎี
ทดสอบขับรถ ที่โรงเรียนสอนขับรถ
▹ นำใบรับรองไปทำใบขับขี่ที่สำนักงานขนส่งต่อไป