null

ฝึกทำข้อสอบเสมือนจริง

ใบขับขี่รถยนต์ – รถจักรยานยนต์

  • จำนวน 50 ข้อ
  • ผ่านเกณฑ์ 90% หรือ 45 ข้อ
  • จับเวลา 60 นาที

ฝึกทำข้อสอบตามหมวดหมู่

null
การคาดการณ์อุบัติเหตุ

(Hazard Perception) ประเมินความเสี่ยง ของสถานการณ์ต่างๆ บนท้องถนนล่วงหน้า ให้สามารถตัดสินใจควบคุมรถได้อย่างถูกต้อง

null
กฎหมายว่าด้วยรถยนต์
null
กฎหมายว่าด้วยการจราจรทางบก
null
สัญญาณ
null
เครื่องหมายบนพื้นทาง-ขอบทาง
null
ป้ายบังคับ
null
ป้ายเตือน ป้ายแนะนำ
null
การบำรุงรักษารถ
null
การขับรถอย่างปลอดภัย
null
จิตสำนึกและมารยาทในการขับรถ
null
รูปภาพกฎหมายจราจร
null

ฝึกทำข้อสอบเสมือนจริง

ใบขับขี่รถยนต์ – รถจักยานยนต์

  • จำนวน 50 ข้อ
  • ผ่านเกณฑ์ 90% หรือ 45 ข้อ
  • จับเวลา 60 นาที

ฝึกทำข้อสอบตามหมวดหมู่